Čo znamená psychická spôsobilosť vodičov?

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

Viac o tom hovorí príloha č. 10 k vyhláške č. 9/2009 Z. z., kde sa uvádza, že: psychologickým vyšetrením vodiča sa posudzuje úroveň psychických schopností na vedenie motorového vozidla a teda:
1. Intelekt: všeobecné rozumové schopnosti pod úrovňou podpriemeru populácie.
2. Analfabetizmus.
3. Výkonové dispozície na úrovni podpriemeru populácie:
a) pozornosť v záťaži (koncentrácia, selektivita, distribúcia, rozsah),
b) psychomotorické tempo,
c) senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť senzomotorických reakcií na série vizuálnych a akustických podnetov),
d) rozhodovacie procesy,
e) pamäť,
f) ak ide o vodiča vozidla s právom prednostnej jazdy alebo o vodiča vozidla prepravujúceho nebezpečné veci, skúma sa aj schopnosť periférneho vnímania pomocou prístroja na meranie periférneho vnímania.
4. Štruktúra osobnosti nad úrovňou nadpriemeru populácie:
a) súťaživá orientácia, sebahodnotenie, nekritický sebaobraz,
b) problematicky ovládaná agresivita,
c) emocionálna labilita, impulzívnosť,
d) ovplyvniteľnosť,
e) nezrelosť.
5. Neurotická alebo psychotická symptomatológia.
6. Psychická odolnosť voči záťaži na úrovni podpriemeru populácie:
a) schopnosť odhadnúť a posúdiť mieru rizika,
b) racionálna regulácia, sebaovládanie.
7. Motivácia a vôľové vlastnosti.
8. Anamnestická prítomnosť znakov, príznakov a čŕt, ktoré sú v rozpore so správaním prispôsobeným doprave, ako:
a) výstrednosti vo vodičskej praxi,
b) dopravné nehody a dopravné priestupky,
c) odobratý vodičský preukaz,
d) absolútny a relatívny počet najazdených kilometrov,
e) vyšší počet úrazov,
f) opakovaná trestná činnosť,
g) výchovné, výučbové a partnerské problémy,
h) alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok,
i) zdravotné chyby, poruchy a choroby.

Copyright © 2017 K+K Servis s.r.o. Všetky práva vyhradené.