Ktoré zákony upravujú psychotesty vodičov?

Podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke musia vodiči nákladných vozidiel, autobusov, vozidiel s právom prednostnej jazdy, vozidiel využívaných na zasielateľstvo a poskytovanie poštových služieb absolvovať pravidelné psychologické vyšetrenie, ktorého formu upravuje Vyhláška č. 9/2009.

Týmto vyšetrením alebo testami sa posudzuje psychická spôsobilosť vodiča, ktorú posudzuje psychológ s certifikátom na dopravnú psychológiu. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

Vodiči, ktorí majú povinnosť absolvovať tieto testy, musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o psychickej spôsobilosti, čiže absolvovaní testu. Tento doklad nesmie byť starší ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov, nie starším ako dva roky. V prípade, že vodič nemá tento doklad, polícia môže považovať vodičský preukaz za neplatný.

Copyright © 2017 K+K Servis s.r.o. Všetky práva vyhradené.