Psychoterapia

Je to jeden zo spôsobov hľadania vnútornej sily, takej potrebnej na zvládnutie bežných, ťažkých, či zvlášť náročných životných situácii. Táto sila býva často zablokovaná, schovaná, či priam väznená rôznymi zákazmi, príkazmi, naučenými stereotypmi, povinnosťami, ktoré „musíme“ vykonávať a máme dojem, že inak sa to ani nedá. Zároveň je psychoterapia časopriestorové stretnutie dvoch ľudí, medzi ktorými sa postupne rozvíja vzájomný vzťah. Aj tento vzťah a jeho pochopenie, sú súčasťou liečby.

 

Psychoterapiu môžeme označiť ako "liečbu slovom".

 

O psychoterapii môžeme hovoriť vtedy, keď si klient želá, aby sa prestal trápiť. Chce zmenšiť svoju bolesť, vyriešiť svoj osobný, alebo vzťahový problém, ktorý mu "nedá spávať", alebo iba jednoducho chce žiť tvorivý, plnohodnotný život, spolu so svojou rodinou, v dôverných, láskyplných vzťahoch.

 

Problémy, ktoré Vás môžu trápiť:

 • depresie
 • strach, úzkosť, záchvaty paniky
 • žiarlivosť a nevera, partnerské a manželské krízy
 • strata zmyslu života
 • ťažkosti v zvládaní stresu
 • straty, úmrtia blízkeho človeka
 • nízka sebadôvera, seba podceňovanie
 • hľadanie ďalšieho smerovania v živote
 • ťažkosti vo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom
 • problémy vo vzťahu k nadriadeným, autoritám
 • rôzne psychosomatické ťažkosti bez známej príčiny
 • vyrovnanie sa s vážnym zdravotným ochorením u seba alebo u blízkeho človeka

 

Psyhoterapeut:

 • má odborné znalosti z oblasti ľudskej psychiky, osobnosti a duševných poruchách
 • je nezaujatý v oblasti klientovho rodinného alebo spoločenského života
 • má praktické skúsenosti v odbornej práci s viacerými klientmi s podobnými problémami
 • pomáha pri riešení problémov predovšetkým s ohľadom na potreby svojho klienta

Copyright © 2017 K+K Servis s.r.o. Všetky práva vyhradené.