Psychotesty vodičov

Podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke musia vodiči nákladných vozidiel, autobusov, vozidiel s právom prednostnej jazdy, vozidiel využívaných na zasielateľstvo a poskytovanie poštových služieb absolvovať pravidelné psychologické vyšetrenie.

KTO MÁ POVINNOSŤ ABSOLVOVAŤ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE?

Podľa § 88 o psychickej spôsobilosti zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. potrebné pre:

 • žiadateľov o vodičský preukaz
 • vodičov z povolania
 • ostatných vodičov

Ďalej pre vodičov:

 • motorových skupín C1,C,C1E,CE,D1,D,D1E,DE (kamióny, prívesy, návesy, autobusy)
 • ktorí sa pre 3 priestupky musia podrobiť psychologickému preskúšaniu
 • motorových vozidiel s prípojným vozidlom
 • vozidiel využívaných na poštové služby
 • vozidiel taxislužieb

Špecifické skupiny vodičov:

 • VRZ motorových vozidiel so zvláštnym výstražným znamením,vodičov s právom prednostnej jazdy
 • ADR motorových vozidiel s nadrozmerným nákladom, preprava nebezpečného nákladu

 

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE POZOSTÁVA

Psychologické posúdenie pozostáva z testov, ktoré preveria Vaše všeobecné rozumové schopností, reakčné schopností, pozornosť v záťaži, štruktúru osobností, osobný rozhovor a správanie sa počas vyšetrovania. Využívame najmodernejšie psychodiagnostické metódy spoločnosti Schuhfrie dvrátane testu perimeter pre špeciálne skupiny vodičov s právom prednostnej jazdy a vodičov s nebezpečným nákladom.

AKO SA PRIPRAVIŤ NA PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Na psychologické testy sa nedá nijak zvlášť dopredu pripraviť. Psychologický test ovplyvniteľný prípravou stráca svoj zmysel. A tak asi jediná všeobecne platná rada znie: “Buďte odpočinutí, otvorený a hlavne sami sebou.”
Výsledky psychologického vyšetrenia sú dôverné. Hoci psychológ o posudzovanom uchádzačovi podáva správu, je viazaný etickými pravidlami a so všetkými získanými informáciami musí zaobchádzať ako s dôvernými.

 

PRINESTE SI SO SEBOU

 • Vodičský preukaz, občiansky preukaz (príp. iný doklad totožností).
 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti.
 • Okuliare, v prípade nosenia.
 • Pri 3 priestupkoch rozhodnutie s polície.

OBJEDNÁVKY

Ak sa objednáte, bez čakania vás vyšetríme a na počkanie vystavíme posudok.

CENA

Informácie o cenách služieb na telefónnom čísle 0948 282 383

Copyright © 2017 K+K Servis s.r.o. Všetky práva vyhradené.